Klachtenregeling Mentorschap Noord-Oost

Cliënten van mentorschap Noord-Oost bevinden zich in een zeer kwetsbare positie. Zij kunnen niet zelf hun eigen belangen behartigen maar hebben een mentor nodig die voor hun belangen op komt. Dit betekent ook dat het voor hen over het algemeen moeilijk is om een klacht in te dienen.
Daarom is deze klachtenregeling eenvoudig, om het voor de cliënten zo gemakkelijk mogelijk te maken om een klacht in te dienen.

Begripsomschrijving:
Cliënt
De natuurlijke persoon die een mentor heeft van mentorschap Noord-Oost

Klager
De cliënt of de aanvrager van het mentorschap voor de cliënt. Alleen deze personen hebben het recht om een klacht in te dienen.

Klacht
Uiting van onvrede door of namens een cliënt tegen de mentor van mentorschap Noord-Oost, met het verzoek om een reactie of oplossing.  Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Aangeklaagde
De mentor van mentorschap Noord-Oost.

De procedure
In eerste instantie wordt de klacht bij de mentor ingediend. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om over de klacht te praten. Deze afspraak dient binnen twee weken na melding van de klacht te zijn gemaakt. In dit gesprek wordt er goed geluisterd naar de klager en wordt de klacht duidelijk geformuleerd. Vervolgens wordt er zo mogelijk gezocht naar een oplossing. Is de oplossing niet naar tevredenheid van de klager, dan wordt er een derde onafhankelijke persoon ingesteld,  b.v. de maatschappelijkwerker van de instelling waar de cliënt verblijft.  Opnieuw wordt de klacht besproken en naar een oplossing gezocht. Blijft vervolgens de klacht nog bestaan dan wordt het voorgelegd aan de kantonrechter en wordt er overgegaan tot ontbinding van het mentorschap. Indien nodig wordt er een nieuwe mentor gezocht. Binnen zes weken wordt de klacht afgehandeld. Bij deze periode is niet inbegrepen de afhandelingsduur van de rechtbank.

 
Ontvankelijkheid

  1. Een klacht is ontvankelijk als de klacht en klager voldoen aan de omschrijving zoals hiervoor genoemd bij de begripsomschrijvingen.
  2. Een klacht wordt niet in behandeling genomen als er van de klager al een gelijke klacht in behandeling is.
  3. Een klacht kan buiten behandeling gelaten worden als de klacht al eerder behandeld is en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.